BAKGRUND | BACKGROUND

Det var först när de egyptiska myndigheterna stängde ner de gemensamma datanäten i ett försök att stävja protesterna som folket på allvar intog Kairos offentliga rum. Privatiseringen av offentliga rum har förändrat förutsättningarna för det gemensamma. Nya gemensamma rum har skapats inom ramen för det privata genom sociala medier. Demokratins gränser är inte längre nationella utan sträcks ut globalt.
Föreställningar om det gemensamma [Performing the Common] är en plattform för forskning, där vi ser konsten som en möjlig praktik för att utforska offentliga rum.

När är det offentliga gemensamt?

Tänker vi på det offentliga per automatik som något gemensamt? När vi säger t ex offentlig konst, skulle vi lika gärna kunna säga gemensam konst? Har det vi kallar det offentliga börjat ersättas av en mer oklar gemensamhet? I detta konstprojekt utgår vi från skillnader och likheter i betydelsen och upplevelsen av gemensamt och offentligt för att på så vis fånga upp ekonomiska och globala strukturer. Den geografiska utgångspunkten är Rinkeby-Kista, en av Stockholms – och Sveriges – mest expansiva stadsdelar. På denna plats tydliggörs de nya verkligheter globaliseringen har skapat. Här lever olika socioekonomiska världar på samma gång inlindade i varandra som separerade från varandra. Här ställs statens lokala inflytande mot globalt spridda intressen.

Hur skapar man medborgarskap på en plats som är så splittrad av skilda intressen? Var finns det gemensamma rummet i denna ekonomi? För den enskilde har det blivit svårt att veta var gränserna går och att orientera sig i de rum man delar med andra. Här utgår vi från de enskilda konstnärernas subjektiva reflektioner för att ringa in en svårfångad gemensamhet.

Föreställningar om gemensamma rum har initierats av Karin Hansson som är doktorand vid Stockholms Universitet i Kista/Kungl. Konsthögskolan, och utställningen är en del av en del av forskningen om e-demokrati vid institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet och Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan. Utvecklingen av utställningsidén är gjord i tillsammans med två konstnärer verksamma i Kista, Johanna Gustafsson Fürst som arbetar med Kista teater och Thomas Liljenberg som driver Kista Art City. Utvecklingsarbetet har utvidgats successivt till en större grupp konstnärer och forskare som arbetar med liknande frågor från olika perspektiv.

It was only when the Egyptian authorities closed down the joint computer networks in an attempt to suppress protests that people seriously began to occupy Cairo’s public spaces. Privatization of the public sphere has changed conditions for the commons. New common space has been created within the private sphere through social media. Democracy’s limits are no longer national but extend globally.
“Performing the Common” is a platform for research, where we see art as a way to explore public spaces.

When does the public room become a common?

Do we automatically think about the public room as a common? When we talk about public art, for example, could we equally well use the term common art? Has what we call the public begun to be replaced by a less specific commonality? In this art project, we assume the differences and similarities in meaning and experience of commons and public with a view to understanding the economic and global structures. Rinkeby-Kista is one of Stockholm’s – and Sweden’s – fastest growing urban districts. This site reveals the new realities created by globalization where diverse socio-economic worlds are wrapped in each other, tightly connected and at the same time separated. Here, the State’s local influence is set against globally dispersed interests.

How do you create citizenship in a place that is so riven by differences of interests? Where is the common space in this economy? For the individual, it has become difficult to know where the borders are and to find their way into the spaces they share with others. The privatization of public spaces has changed the assumptions of the commons.


“Performing the Common” was initiated by Karin Hansson, PhD candidate at Stockholm University in Kista / Royal. Institute of Fine Arts, and the exhibition is part of research on e-democracy at the Department for Computer and System Science at Stockholm University and the School of Architecture and Urban Planning at the Royal Institute of Technology. The development of the exhibition concept has been undertaken in collaboration with two artists working in Kista, Johanna Gustafsson Fürst from Kista Theater and Thomas Liljenberg from Kista Art City. The project has gradually expanded to include a larger group of artists and researchers working on similar issues from different perspectives.