FILM OM HUSBY | FILM ABOUT HUSBY

En film av Lars In de Betou om några av de frågor som väcks när ett område ska renoveras.
Husby beskrivs ofta i medierna som en plats präglad av invandring, sociala problem och arbetslöshet. Mediebilden står i skarp kontrast till det lugna vardagslivet i Husby, en förortsidyll omgiven av stora naturområden. Där bor omkring 12 000 människor, mestadels i hyresrätter, i ett område som byggdes för småskaliga möten och gemenskap. Det finns starka intressen att utveckla området och renovera beståndet av lägenheter byggda på 70-talet. Utvecklingsplanerna har dock lagts på is på grund av protester från invånarna som bland annat är rädda för ökade hyreskostnader och som inte nödvändigtvis håller med om att ökad trafik i området är en bra idé. Detta och andra händelser som flytten av samlingslokal och privatisering av vårdcentralen har skapat starka reaktioner och samlat lokala föreningar till ett försvar av Husbys speciella värden. Demonstrationer och ockupationer av olika lokaler har skapat negativa rubriker och förmedlat en bild av myndigheter som inte lyssnar och medborgare som tvingas att ta saken i egna händer för att undvika att bli överkörda av tjänstemän i maskopi med kraftfulla byggföretag.
I denna kortfilm, där konflikten beskrivs ur olika perspektiv, visar vi bland annat att konflikten handlar om olika världsbilder och problemdefinitioner, och att medierna spelar en avgörande roll.

A film by Lars In de Betou about some of the issues that arise when a residential area is to be renovated.
Husby is often described in the media as a place marked by immigration, social problems and unemployment. The media picture is in sharp contrast to the quiet everyday life in Husby, a suburban idyll surrounded by large nature areas. Around 12,000 people live there, mostly in rental apartments, in an area built for small-scale encounters and community. There are strong interests to expand the area and renovate the stock of apartments built in the 70s. The development plans have been put on hold due to protests from residents that among other things are afraid of increased rental costs and who don’t necessarily agree with increased traffic in the area being a good idea. This and other events such as the relocation of the community hall and privatization of the health centre have created strong reactions and united local associations around the defence of Husby’s special values. Demonstrations and occupations of different premises has created negative headlines and conveyed an image of authorities who do not listen and citizens who are forced to take matters into their own hands to avoid being run over by officials in collusion with powerful construction companies.
In this short film, the conflict is described from different perspectives, and shows among other things that the conflict is about different worldviews and problem definitions, and that the media plays a crucial role.