Ingrid Jansson

Conversation in progress

De gemensamma reglerna, vägarna och vanorna bildar mönster som rastrerar tillvaron: Bänk, papperskorg, lampa, vägar, skyltar. Det är en gemensam vana, funktion, lek, regler, spel, bygger i skallen, ombyggnad pågår. På lyktstolpar hänger soptunnor i samma höjd som basketkorgar. The common rules, roads and customs form patterns that create a system of grids: benches, rubbish bins, street lamps, roads, signs. Conversion in Progress forms common habits, functions, activities, rules, games in one’s head. Rubbish bins hang on the lampposts at the same height as basketball hoops.


Installation in Husby

Ingrid Jansson (b 1990) elev på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Ingrid är byggmästare. Bygg, bygga, bygga, bygga, bygga, bygga, bygga, bygga, bygga, bygga, bygga, bygga. Bygga ett träd hus, Ingrid är gjord av trä. Trä som böjer. Spricker. Växer. Bygger ett träd. Ingrid Jansson (b 1990) student at the Royal Institute of Art in Stockholm. Ingrid is a builder. Build, build, build, build, build, build, build, build, build, build, build, build. Building a tree house, Ingrid is made out of wood. Wood that bends. Cracks. Grows. Building a tree.