Per Hasselberg

Husby stadsdelsråd

En av utgångspunkterna för förorten var att med samhällsplanering skapa en mer demokratisk människa. Med förslaget Husby Stadsdelsråd knyts denna folkhemsvision ihop med dagens situation där kampen står mellan makthavare och medborgare om hur Husby ska utvecklas.

Husby Neighborhood Council

One of the fundamentals in the planning of the Swedish postwar suburbs was to create a more democratic citizen.
Husby Neighborhood Council links this vision of a democratic welfare state with the situation at present in which there is a struggle between those in power and the residents concerning how Husby should be developed.

Per Hasselberg (f 1971) tog examen från Malmö konsthögskola 2003. Konstnärskapet kretsar kring kontextbaserade arbeten i stadsrummet. Hasselbergs frågeställningar får ofta formen av sociala kontrakt eller institutioner som verkar över en längre tid. Ett exempel är Konsthall C (2003-) som utgår från grannskapsplaneringen och idén om förorten som en produktionsenhet för demokratiska människor (SOU:1945:63). (www.smastugebyran.se) Per Hasselberg (born 1971) graduated from the Malmö Art Academy 2003. His art revolves around context-based urban situations. Hasselberg issues often take the form of social contract, or institutions that operate over an extended period of time. One example is the Art Hall C (2003 -) based on neighborhood planning and the idea of suburbia as a production unit for the democratic people. (www.smastugebyran.se)